เภสัชเคมีภัณฑ์

กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์Ms WordAcrobat
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 2OpenPDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาOpenPDF
กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2555OpenPDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์OpenPDF
คู่มือและเอกสารประกอบMs WordAcrobat
คู่มือระบบเภสัชเคมีภัณฑ์OpenPDF
ขั้นตอนการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์OpenPDF
เอกสารหรือหลักฐานของสถานที่ผลิตเพื่อการรับรองคุณภาพสถานที่ผลิตOpenPDF
หนังสือมอบอำนาจOpenPDF
ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์<กรณีผู้ดำเนินกิจการขอใช้งานระบบด้วยตนเอง>OpenPDF
ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ <กรณีผู้รับมอบอำนาจขอใช้งานระบบ>OpenPDF