โครงสร้างองค์กร

ผู้อำนวยการกองยา

นายสุชาติ จองประเสริฐ

รองผู้อำนวยการกองยา

นายปราโมทย์ อัครภานนท์

ผู้เชียวชาญ

นางอรัญญา เทพพิทักษ์
รก.ผชช.ด้านความปลอดภัยฯ

ผู้เชียวชาญ

นางธารกมล จันทร์ประภาพ
ผชช.ด้านมาตราฐานยา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ

นางสาวจารุณี กฤษณพันธ์

หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตราฐาน

นางนันทรัตน์ สุขรอด

หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

นายปราโมทย์ อัครภานนท์

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

นางสาวอัญชลี จิตรักนที

หัวหน้างานยาเคมี

นางสุภัทรา ผ่องศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศศิภาส์ ศรีสวัสดิ์