แจ้งผู้รับอนุญาตผลิตและนำสั่งฯให้จัดส่ง site master file สำหรับการตรวจประเมิน GDP ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาด้วยนี้