บทเรียนออนไลน์​เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพยาของภาคอุตสาหกรรมยา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (รูปแบบ E-Learning)