รายงานข้อมูลสิทธิบัตรของรายการยาที่อยู่ในบัญชียามุ่งเป้าที่มีลำดับความสำคัญสูง