บัญชียาหลักแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารDownload
ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ​​Word
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559​
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 PDF
รายการบัญชียาหลักแห่งชาติPDF
คำอธิบายรายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559PDF
ภาคผนวก ๑ รายการยาในบัญชียาสาหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF
ภาคผนวก 3 แนวทางกากับการใช้ยา บัญชี จ(2)
1.แนวทางกากับการใช้ยา Botulinum A toxinPDF
2.แนวทางการกากับการใช้ยา Linezolid ชนิดกินPDF
3.แนวทางกากับการใช้ยา Liposomal amphotericin BPDF
​4.แนวทางการกากับการใช้ยา VoriconazolePDF
5.แนวทางการกากับการใช้ยา Darunavir (DRV)PDF
6.แนวทางกากับการใช้ยา Peginterferon alfa (ชนิด 2a หรือ 2b) ร่วมกับ RibavirinPDF
7.แนวทางการกากับการใช้ยา Thyrotropin alfaPDF
8.แนวทางกากับการใช้ยา Leuprorelin acetatePDF
9.แนวทางการกากับการใช้ยา DocetaxelPDF
10.แนวทางกากับการใช้ยา Imatinib mesilatePDF
11.แนวทางการกากับการใช้ยา NilotinibPDF
12.แนวทางการกากับการใช้ยา TrastuzumabPDF
13.แนวทางกากับการใช้ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG)PDF
14.แนวทางกากับการใช้ยา LetrozolePDF
15.แนวทางการกากับการใช้ยา Antithymocyte globulin ชนิด rabbitPDF
16.แนวทางกากับการใช้ยา Epoetin alfa/beta (epoetin alpha/beta: EPO)​​​​PDF
17.แนวทางกากับการใช้ยา BevacizumabPDF
18.แนวทางการกากับการใช้ยา ImiglucerasePDF
​ภาคผนวก 2 รายการยาเภสัช​​ตารับโรงพยาบาล (ที่เป็นยาแผนปัจจุบัน)PDF
ภาคผนวก 4 บัญชียาจากสมุนไพรPDF
ภาคผนวก 5 รายละเ​​​อียดรายการยาตามบัญชียาจากสมุนไพรPDF
Test สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558PDF