การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เอกสารDownload
​​​​​1.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital )​​​
ชื่อยาทับศัพท์ภาษาไทยสำหรับฉลากยาPDF
รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (ณ มีนาคม 2559)PDF
คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ณ เดือนมิ.ย.58​PDF
ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการฯ ณ เดือนต.ค.58
คู่มือตัวชี้วัด โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่​​​างสมเหตุผลPDF
แบบคำ​นวณ DDD ExcelPDF
แบบบันทึก​​ข้อมูลตัวชี้วัดPDF
ข้อมูลกุญแจสำคัญ 6 ประการ (PLEASE)​
กุญแจที่ 1 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (P)
​กุญแจที่ 2 ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน (L)PDF
กุญแจที่ 3 เครื่องมือจำเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล (E)
กุญแจที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
กุญแจที่ 5 การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ
2. หนังสือเวียนเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital )​​​
หนังสือเวียน เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2559​
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลPDF
ใบสมัครโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลWord
หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และตอบแบบสอบถาม หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2559
​ความถี่ในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการฯ และการส่งข้อมูลPDF
แบบสอบถาม เพื่อสำรวจการดำเนินการตามแนวทางของโครงการฯ​​​​​PDF
หนังสือเวียน เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล​​​PDF
3.การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาสมเหตุผล สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 รร.นารายณ์ ถ.สีลม
แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ การนำโมดูลไปทดลองใช้
ผู้สอนบันทึกและแชร์ประสบการณ์สอน RDUForm
ผู้เรียน feedback การสอน RDUForm
ทิศทางการพัฒนากำลังคนการใช้ยาสมเหตุผล โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล​​​​PDF
การจัดการเรียนการสอนของโมดูล การเรียนรู้ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล​​​​PDF
​Simulation-Based Learning โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุลPDF
Problem-based-Pharmacotherapy โดย ผศ. นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล​​​PDF
4.การส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559​​​
​ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559Link
ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเ​สริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559PDF
แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติWord
แบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน (กรอกแบบฟอร์มใช้โปรแกรม MS Word)Word
แบบฟอร์มการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน (กรอกแบบฟอร์ม Online)Form
แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติWord
แบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ แบบฟอร์มการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน (กรอกแบบฟอร์มใช้โปรแกรม MS Word)Word
แบบฟอร์มการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน (กรอกแบบฟอร์ม Online)Form
ผลการตอบกลับแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ฯ​