การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

เอกสารDownload
นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 2555-2559PDF
บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 55-59PDF
ภาพรวมความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 2555-2559 PDF
​สถานการณ์ความมั่นคงทางยา ค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพPDF
ปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและระบบยาPDF
สถานการณ์การเข้าถึงยา สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องPDF
สถานการณ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องPDF
​สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาเพื่อการพึ่งพาตนเองสภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องPDF
สถานการณ์การควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาสภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง PDF
กลุ่มโรคและข้อเสนอรายการยาที่มีลำดับความสำคัญสูงPDF
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ​​​​ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐมPDF