การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ

เอกสารDownload
(ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔​PDF
กำหนดการประชุมPDF
ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ​
ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น 
*** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com 
Word
ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ​Form