การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2557

​ชื่อเรื่อง​Ms Word​PDF
​- การบรรยาย เรื่อง “นโยบายและทิศทางการพัฒนา อย. ให้เป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์” โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาDownload
​- การบรรยาย เรื่อง “แนวทางพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้อำนวยการสำนักยาDownload
​- การบรรยาย เรื่อง “นโยบายและมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” โดยผู้แทนศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศDownload
​- การบรรยาย เรื่อง “Specification of eletronic drug Registration” โดย Mr.David บริษัท แฟคทอรี่ทอล์ค จำกัดDownload