การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ชื่อเรื่อง​Ms Word​PDF
​- การบรรยาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้อำนวยการสำนักยาDownload
– การบรรยาเรื่อง “ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์” โดย คุณธีรพงศ์ ชีพชล บริษัท แฟคทอรี่ทอร์ค จำกัด Download