13. คู่มือและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนตำรับชีววัตถุคล้ายคลึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561)
  2. คู่มือและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)
    • Dowload :  PDF file
    • Dowload :  EXE file (จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ window)