การอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน(ผ.ย.8) เพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์ [N]