การอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศล (น.ย.ม.4) สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ [N]