การอนุญาตนำหรือสั่งยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (น.ย.8) [N]