การตอบข้อหารือหรือการให้บริการข้อมูล โดยตอบเป็นหนังสือ [N]