การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (refer) กรณีเปลี่ยนสถานที่ผลิตยา [N]