การขึ้นทะเบียนกรณีถ่ายโอนทะเบียนตำรับยา (Transfer) [N]