การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยาวิจัย (น.ย.ม.1/ ผย.8) [N]