การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาที่อนุญาตที่ OSSC โดยการสลักหลังใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (กรณียื่นตามแบบ ย.4) [N]