การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาที่อนุญาตที่ OSSC (กรณียื่นตามแบบ ย.5) [N]