การขออนุมัติรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence report)[N]