การขอรับการพิจารณาแบบแปลน สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ [N]