ผลวิเคราะห์แนวโน้ม และสถิติของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP (Deficiency) ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561