ถอดบทเรียน

​ปี 2559

 1. อุตสาหกรรมยา
  • ถอดบทเรียนจาก: ผู้ทรงคุณวุฒิฯ วินิต  อัศวกิจวิรี
 2. จากรุ่นพี่ผู้เกษียณส่งต่อสู่รุ่นน้อง อย.
  • 1.  ภญ.ดร.ยุพดี  จาวรุ่งฤทธิ์
   2.  ภก.ไพบูลย์  อมตมหัทธนะ
   3.  ภญ.พิสชา  ลุศนันทน์
   4.  ภก.ดำรง  ฐิติกรโกวิท
   5.  ภก.สุทีป  บุษยามานนท์