ประกาศกองยา เรื่อง วิธีการ รูปแบบ และเอกสารประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ (ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563)