คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 236/2531 เรื่องหลักเกณฑ์การผลิต แบ่งบรรจุ นำหรือสั่ง เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง Placebo