ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิก ลงวันที่ 26 ก.ย.62