ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดช่องทางประเมินแบบอ้างอิงผลการประเมินของหน่วยงานรับรองคุณภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม