Action Plan

Action Plan 2561

ชี้วัดรายละเอียดเป้าหมายผู้รับผิดชอบดูเอกสาร
2ร้อยละของรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีรายงานว่าไม่ปลอดภัยจากการใช้ได้รับการจัดการร้อยละ
100
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
3ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องร้อยละ
83
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาDownload
4ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องร้อยละ
90
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาDownload
5ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ยกระดับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนดร้อยละ 80กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
6ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับ
5
กลุ่มพัฒนาระบบบDownload
7ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขร้อยละ
98
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
8ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานร้อยละ
80
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
12ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนร้อยละ
28
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาDownload
15ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดร้อยละ
99
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดกลุ่มยาโบราณและยาจากสมุนไพรDownload
16ร้อยละของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดร้อยละ
98
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
17ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ
95
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
18ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ
99
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
19ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลงร้อยละ
20
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
20ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ
60
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
21ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายได้รับการจัดการร้อยละ
100
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
22ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายได้รับการจัดการร้อยละ
100
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
23ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายร้อยละ
100
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
24ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายร้อยละ
100
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
25ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ
99
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
26ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการร้อยละ
100
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload
27ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาตามแผนร้อยละ
100
กลุ่มกำหนดมตาตรฐานDownload
30ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ มีระบบการจัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเองร้อยละ
60
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดDownload

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน