แบบฟอร์มทั่วไปกองยา

ลำดับรายการเอกสาร
หมวดการจัดจ้าง
1หนังสือรับรองการรักษาความลับ และการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างPDF
2แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่PDF
3แบบฟอร์มประเมินผู้ขาย/ผูู้รับจ้างPDF
แบบฟอร์มชี้แจงการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ
4สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง กรณีลืมสแกนนิ้ว เข้า-ออกPDF
5สำหรับกรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติในโรงพยาบาลPDF
หมวดใบลา
6แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวPDF
7แบบใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว สำหรับผู้รับจ้างเหมาโครงการPDF
8แบบใบลาอุปสมบทPDF
9แบบใบลาพักผ่อนPDF
10ใบขอยกเลิกวันลาPDF
แบบอื่นๆ
11แบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสารธารณสุข (พ.ต.ส.)WORD
12แบบฟอร์มการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำPDF
13​แบบฟอร์มการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานPDF
14แบบประเมินความสะอาดPDF
15ใบอนุญาตใช้รถยนต์PDF
16แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  (แบบไม่ทำเวช)WORD
17แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate OnlinePDF
18แบบขออนุมัติตอบข้อหารือทางอีเมล์ drug@fda.moph.go.thWORD
19แบบฟอร์มเสนอเรื่องที่จะเสนอนำเข้าเพื่อบรรจุในร่างระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ …/๒๕๖๔PDF
20แนวทางการดำเนินการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุข
– แบบฟอร์มที่ 1 หลักเกณฑ์การกลั่นกรองตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกณฑ์ 10 ข้อคำถาม)
– แบบฟอร์มที่ 2 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
PDF
WORD
WORD

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน