90. ขออนุมัติแผนปฎิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561