88. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ สพช 10212/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค. 60 แจ้งรายละเอียดโครงการ จำนวน 3 โครงการ