83. สำเนาโครงการอบรมสัมมนาของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม