80. การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9