78. การสั่งการและการกำชับให้มีการปฎิบัติงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน