76. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ