71. แนวทางการส่งเสริมประสบการณ์ในงานที่หลากหลายเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ