70. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพีงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”