7. แจ้งเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล และลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามในใบรายงานผลทดสอบ