7. ข้อสั่งการโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) เพิ่มเติม