7. ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการบริหารและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”