65. ขอเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ”