64. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเขารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง”ตามแผนปฎิรูปประเทศฯ