62. กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นท่ 12