59. แจ้งผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และผลสำรวจการรับรู้รับทราบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561