55. การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กำหนดขอบเขตของงาน (TOR : TERM OF REERENCE) และการบริหารสัญญา