48. คำสั่ง อย. ที่ 69/61 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นประเภททั่วไป เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส