44. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามด้านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ปีงบประมาณ พ.ศ.2561