40. ขอแจ้งเลขสารบรรณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2563